13/9/13

Απολογισμός του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης ( 2010-2013)

Πρόεδρος: Γιώργος Ζάχος

Αντιπρόεδρος: Γιάννης Τροχόπουλος (Παραιτήθηκε)

Τακτικά Μέλη
       1. Παρασκευή Σαχίνη
       2. Ανθή Νταουντάκη
       3. Χριστίνα Κυριακοπούλου
       4. Γεώργιος Αναστασόπουλος
       5. Αναστασία Κορδατζή-Πρασσά
       6. Αναστασία Δικοπούλου
       7. Ιωάννης Κλαψόπουλος

Αναπληρωματικά Μέλη
  1.  Βασιλική Ψυμούλη
  2.  Αικατερίνη Κεράστα
  3.  Κωνσταντίνα Κακάλη
  4.  Γεώργιος Γλωσσιώτης
  5.  Νικόλαος Μπακουνάκης
  6.  Ιωάννα Στεργιοπούλου
  7. Εμμανουήλ Νίνος
  8. Αικατερίνη Συνέλλη
Η πρώτη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης πραγματοποιήθηκε  την Τρίτη 14/09/2010 στην οποία η τότε Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεσμεύτηκε στη δημιουργία μιας εθνικής υποδομής Βιβλιοθηκών και Αρχείων που ως ενιαίο δίκτυο θα κάλυπτε λειτουργικά όλη τη χώρα.
Η εθνική αυτή υποδομή θα αναδείκνυε  τις Βιβλιοθήκες και τα Αρχεία σε ουσιαστικούς πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς και σε αναπτυξιακά εργαλεία, συνδεδεμένα με τον Πολιτιστικό και Ερευνητικό ιστό της Ελλάδος και οργανικό συστατικό μιας υπερεθνικής πολιτιστικής δράσης.
Το  Γενικό Συμβούλιο συμφώνησε σε αυτούς τους στόχους και ξεκίνησε αμέσως διαδικασίες για την διαμόρφωση συγκεκριμένου σχεδίου μέσω του οποίου  οι Βιβλιοθήκες και τα Αρχεία θα συνεργάζονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι το συνολικό σύστημα Βιβλιοθηκών και Αρχείων της χώρας μας:
Επιδίωξη μας ήταν να αποκτήσουμε στη χώρα μας Βιβλιοθήκες και Αρχεία που θα λειτουργούν ως σημεία αναζήτησης και διάχυσης της πληροφορίας για τους πολίτες και ως οργανικά συστατικά της πολιτισμικής, εκπαιδευτικής και ερευνητικής της υποδομής.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου όλα τα μέλη του Συμβουλίου εργάστηκαν με ενθουσιασμό για τη διαμόρφωση επιμέρους οριζόντιων πολιτικών, που θα συντείνουν στη θεσμοθέτηση μιας Εθνικής Πολιτικής Βιβλιοθηκών και Πληροφόρησης, η οποία μεταξύ άλλων θα:
- αναθέτει ρόλους στις Βιβλιοθήκες, συνυφασμένους με τις οικονομικές, κοινωνικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές, πολιτισμικές συνθήκες, όπως αυτές θα διαμορφώνονται κάθε φορά στη χώρα μας
- εξασφαλίζει την πρόσκτηση από τις Βιβλιοθήκες, στο σύνολό τους, των τεκμηρίων, που απαιτούνται για την ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών του πληθυσμού, των ερευνητών και των επιχειρήσεων ή έχουν εθνικό ή τοπικό ενδιαφέρον
- εξασφαλίζει στους πολίτες, μέσω των Βιβλιοθηκών, ένα περιβάλλον προσιτής και εύκολης πρόσβασης στην πληροφορία και τη γνώση, καθώς και ένα περιβάλλον πολιτιστικής εξέλιξης και στήριξης της κοινωνικής συνοχής
- αναπτύσσει και θα λειτουργεί ένα αποτελεσματικό και οικονομικά βιώσιμο Εθνικό Σύστημα Βιβλιοθηκών, που θα συντονίζεται λειτουργικά από την αναβαθμισμένη Εθνική Βιβλιοθήκη 
- προβλέπει τη διοικητική διάρθρωση και εποπτεία του συστήματος και τη διάθεση των απαραίτητων πόρων: ανθρώπινων, οικονομικών, υποδομών κ.ά.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου το Συμβούλιο ετοίμασε και κατέθεσε στην πολιτική ηγεσία προτάσεις για:
1)      Τη διαμόρφωση Εθνικής Πολιτικής για τις Βιβλιοθήκες Κοινού με εμπλοκή όλων των κατηγοριών Βιβλιοθηκών με διαδικασίες διαβούλευσης και νομοθέτησης.
2)  Την αναβάθμιση της λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και την ανάδειξη ης σε πραγματικά εθνικό φορέα συγκέντρωσης, διατήρησης και προβολής της πνευματικής ελληνικής παραγωγής και, ακόμη, σε συντονιστή του συστήματος των Βιβλιοθηκών της πατρίδας μας.
3) Την ανασυγκρότηση του Συστήματος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών με σκοπό την κάλυψη όλης της ελληνικής επικράτειας και την λειτουργική διασύνδεση όλων των Βιβλιοθηκών κάθε περιφέρειας.
4)  Την οργανωτική και λειτουργική επάρκεια των Δημοτικών Βιβλιοθηκών στο πλαίσιο των νέων οργανογραμμάτων των Δήμων.
5)   Τη στήριξη του Θεσμού των Σχολικών Βιβλιοθηκών στο πλαίσιο της νέας σχολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας και πρακτικής.  
6)   Την αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών και την αντιμετώπισή τους στις βιβλιοθήκες.
7) Την λειτουργική και οργανωτική ανασυγκρότηση του Οργανισμού Εφηβικών και Παιδικών Βιβλιοθηκών.
8) Τα θέματα κάλυψης των με Βιβλιοθήκες περιοχών με υψηλό ποσοστό μειονοτήτων.
9)   Την οργάνωση Βιβλιοθήκης στο Υπουργείο Παιδείας.
10) Τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στη διάθεση επιστημονικών πηγών στα ΑΕΙ.
11)  Την ανασύσταση της συγκρότησης και των αρμοδιοτήτων του Γενικού Συμβουλίου Δημοσίων Βιβλιοθηκών
12)  Την επανεξέταση της Αρχειακής Πολιτικής και του τρόπου λειτουργίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους.
13) Τη διασύνδεση των Βιβλιοθηκών με τις δράσεις της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης.
14)  Την υποβολή έργων χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ για την ανάληψη από τις Βιβλιοθήκες ρόλων στήριξης της δια βίου μάθησης στην περιφέρεια.
15)  Την στήριξη του θεσμού των Κινητών Βιβλιοθηκών.
16) Την αποτεσματική συμμετοχή της Ελλάδος στην Europeana και την αξιοποίηση του ψηφιοποιημένου υλικού των Δημοσίων Βιβλιοθηκών.
Οι προτάσεις που ετοιμάστηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του Συμβουλίου αποτελούν πολύτιμο υλικό για την διαμόρφωση ενός σύγχρονου νομικού πλαισίου πολιτικής για τις Βιβλιοθήκες και τα Αρχεία της χώρας μας.


Γ. Ζάχος
25/06/2013