13/9/13

Απολογισμός του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης ( 2010-2013)

Πρόεδρος: Γιώργος Ζάχος

Αντιπρόεδρος: Γιάννης Τροχόπουλος (Παραιτήθηκε)

Τακτικά Μέλη
       1. Παρασκευή Σαχίνη
       2. Ανθή Νταουντάκη
       3. Χριστίνα Κυριακοπούλου
       4. Γεώργιος Αναστασόπουλος
       5. Αναστασία Κορδατζή-Πρασσά
       6. Αναστασία Δικοπούλου
       7. Ιωάννης Κλαψόπουλος

Αναπληρωματικά Μέλη
  1.  Βασιλική Ψυμούλη
  2.  Αικατερίνη Κεράστα
  3.  Κωνσταντίνα Κακάλη
  4.  Γεώργιος Γλωσσιώτης
  5.  Νικόλαος Μπακουνάκης
  6.  Ιωάννα Στεργιοπούλου
  7. Εμμανουήλ Νίνος
  8. Αικατερίνη Συνέλλη
Η πρώτη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης πραγματοποιήθηκε  την Τρίτη 14/09/2010 στην οποία η τότε Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεσμεύτηκε στη δημιουργία μιας εθνικής υποδομής Βιβλιοθηκών και Αρχείων που ως ενιαίο δίκτυο θα κάλυπτε λειτουργικά όλη τη χώρα.
Η εθνική αυτή υποδομή θα αναδείκνυε  τις Βιβλιοθήκες και τα Αρχεία σε ουσιαστικούς πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς και σε αναπτυξιακά εργαλεία, συνδεδεμένα με τον Πολιτιστικό και Ερευνητικό ιστό της Ελλάδος και οργανικό συστατικό μιας υπερεθνικής πολιτιστικής δράσης.
Το  Γενικό Συμβούλιο συμφώνησε σε αυτούς τους στόχους και ξεκίνησε αμέσως διαδικασίες για την διαμόρφωση συγκεκριμένου σχεδίου μέσω του οποίου  οι Βιβλιοθήκες και τα Αρχεία θα συνεργάζονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι το συνολικό σύστημα Βιβλιοθηκών και Αρχείων της χώρας μας:
Επιδίωξη μας ήταν να αποκτήσουμε στη χώρα μας Βιβλιοθήκες και Αρχεία που θα λειτουργούν ως σημεία αναζήτησης και διάχυσης της πληροφορίας για τους πολίτες και ως οργανικά συστατικά της πολιτισμικής, εκπαιδευτικής και ερευνητικής της υποδομής.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου όλα τα μέλη του Συμβουλίου εργάστηκαν με ενθουσιασμό για τη διαμόρφωση επιμέρους οριζόντιων πολιτικών, που θα συντείνουν στη θεσμοθέτηση μιας Εθνικής Πολιτικής Βιβλιοθηκών και Πληροφόρησης, η οποία μεταξύ άλλων θα:
- αναθέτει ρόλους στις Βιβλιοθήκες, συνυφασμένους με τις οικονομικές, κοινωνικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές, πολιτισμικές συνθήκες, όπως αυτές θα διαμορφώνονται κάθε φορά στη χώρα μας
- εξασφαλίζει την πρόσκτηση από τις Βιβλιοθήκες, στο σύνολό τους, των τεκμηρίων, που απαιτούνται για την ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών του πληθυσμού, των ερευνητών και των επιχειρήσεων ή έχουν εθνικό ή τοπικό ενδιαφέρον
- εξασφαλίζει στους πολίτες, μέσω των Βιβλιοθηκών, ένα περιβάλλον προσιτής και εύκολης πρόσβασης στην πληροφορία και τη γνώση, καθώς και ένα περιβάλλον πολιτιστικής εξέλιξης και στήριξης της κοινωνικής συνοχής
- αναπτύσσει και θα λειτουργεί ένα αποτελεσματικό και οικονομικά βιώσιμο Εθνικό Σύστημα Βιβλιοθηκών, που θα συντονίζεται λειτουργικά από την αναβαθμισμένη Εθνική Βιβλιοθήκη 
- προβλέπει τη διοικητική διάρθρωση και εποπτεία του συστήματος και τη διάθεση των απαραίτητων πόρων: ανθρώπινων, οικονομικών, υποδομών κ.ά.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου το Συμβούλιο ετοίμασε και κατέθεσε στην πολιτική ηγεσία προτάσεις για:
1)      Τη διαμόρφωση Εθνικής Πολιτικής για τις Βιβλιοθήκες Κοινού με εμπλοκή όλων των κατηγοριών Βιβλιοθηκών με διαδικασίες διαβούλευσης και νομοθέτησης.
2)  Την αναβάθμιση της λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και την ανάδειξη ης σε πραγματικά εθνικό φορέα συγκέντρωσης, διατήρησης και προβολής της πνευματικής ελληνικής παραγωγής και, ακόμη, σε συντονιστή του συστήματος των Βιβλιοθηκών της πατρίδας μας.
3) Την ανασυγκρότηση του Συστήματος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών με σκοπό την κάλυψη όλης της ελληνικής επικράτειας και την λειτουργική διασύνδεση όλων των Βιβλιοθηκών κάθε περιφέρειας.
4)  Την οργανωτική και λειτουργική επάρκεια των Δημοτικών Βιβλιοθηκών στο πλαίσιο των νέων οργανογραμμάτων των Δήμων.
5)   Τη στήριξη του Θεσμού των Σχολικών Βιβλιοθηκών στο πλαίσιο της νέας σχολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας και πρακτικής.  
6)   Την αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών και την αντιμετώπισή τους στις βιβλιοθήκες.
7) Την λειτουργική και οργανωτική ανασυγκρότηση του Οργανισμού Εφηβικών και Παιδικών Βιβλιοθηκών.
8) Τα θέματα κάλυψης των με Βιβλιοθήκες περιοχών με υψηλό ποσοστό μειονοτήτων.
9)   Την οργάνωση Βιβλιοθήκης στο Υπουργείο Παιδείας.
10) Τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στη διάθεση επιστημονικών πηγών στα ΑΕΙ.
11)  Την ανασύσταση της συγκρότησης και των αρμοδιοτήτων του Γενικού Συμβουλίου Δημοσίων Βιβλιοθηκών
12)  Την επανεξέταση της Αρχειακής Πολιτικής και του τρόπου λειτουργίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους.
13) Τη διασύνδεση των Βιβλιοθηκών με τις δράσεις της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης.
14)  Την υποβολή έργων χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ για την ανάληψη από τις Βιβλιοθήκες ρόλων στήριξης της δια βίου μάθησης στην περιφέρεια.
15)  Την στήριξη του θεσμού των Κινητών Βιβλιοθηκών.
16) Την αποτεσματική συμμετοχή της Ελλάδος στην Europeana και την αξιοποίηση του ψηφιοποιημένου υλικού των Δημοσίων Βιβλιοθηκών.
Οι προτάσεις που ετοιμάστηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του Συμβουλίου αποτελούν πολύτιμο υλικό για την διαμόρφωση ενός σύγχρονου νομικού πλαισίου πολιτικής για τις Βιβλιοθήκες και τα Αρχεία της χώρας μας.


Γ. Ζάχος
25/06/2013

24/5/13

Στην εκδήλωση για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες που έγινε κατά τη διάρκεια της 10ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη, μου δόθηκε η ευκαιρία να τονίσω, στο σχετικό πάνελ με τον Αν. Υπουργό Πολιτισμού κ. Κώστα Τζαβάρα, τον πρώην Υπουργό κ. Γεράσιμο Αρσένη και τον κ. Γιώργο Δαρδανό, επίτιμο Πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Εκδοτών ( ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Παπαθεοδώρου, δεν μπόρεσε να συμμετάσχει λόγω των Εξετάσεων) , για μια ακόμη φορά, την ανάγκη στήριξης των Σχολικών Βιβλιοθηκών τόσο θεσμικά όσο και λειτουργικά. Υποστήριξα ότι οι Σχολικές Βιβλιοθήκες μπορούν και πρέπει να λειτουργούν ως βασικές μονάδες στήριξης την εκπαιδευτικής διαδικασίας του σχολείου, ως φορείς προώθησης της φιλαναναγνωσίας, και της ορθής χρήσης των πηγών του Διαδικτύου, κ.α.

3/2/13

Σχετικά με το ΕΚΕΒΙ


Για όσους από εμάς λειτουργούμε στο χώρο του βιβλίου και των Βιβλιοθηκών γνωρίζαμε από χρόνια ότι υπήρχε " Θέμα ΕΚΕΒΙ ". Όχι για τη σημασία του έργου του αλλά κυρίως για τη λειτουργία του σε κενό πολιτικής και για το υπέρογκο κόστος των δράσεών του. Στην εποχή της κρίσης η πρόσφατη απόφαση του Αν. Υπουργού Πολιτισμού κ. Κ. Τζαβάρα για κατάργηση (;) του ΕΚΕΒΙ, πρέπει να αποτελέσει αφορμή για τη συνδιαμόρφωση ενιαίων πολιτικών για τις Βιβλιοθήκες, το Βιβλίο, την Ανάγνωση και την Επιστημονική Πληροφόρηση. Η ενοποίηση των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού διευκολύνει αυτή την προοπτιή και δεν πρέπει να πάει χαμένη. Στην προσπάθεια αυτή η εμπειρία και οι γνώσεις των Υπαλλήλων του ΕΚΕΒΙ είναι πολύτιμη και πρέπει να αξιοποιηθεί. 

Η ηλεκτρονική έκδοση του Βήματος φιλοξένησε τις απόψεις μου.

http://www.tovima.gr/opinions/useropinions/article/?aid=495531
Σχετικά με το Ε.ΚΕ.ΒΙ.Η διαμόρφωση και η υλοποίηση πολιτικών που θα αποβλέπουν στην προώθηση του βιβλίου και της ανάγνωσης,  με ότι αυτό περιλαμβάνει και σχετίζεται,  είναι θεμιτή και επιβεβλημένη. 

Για την υλοποίηση πολιτικών αυτών είναι απαραίτητη η εμπλοκή και σύμπραξη αρμόδιων κρατικών φορέων και όπου αυτό είναι απαραίτητο η δημιουργία νέων. Δυστυχώς στη χώρα μας, για διάφορους λόγους, πολλές φορές και από προσωπικές πρωτοβουλίες ατόμων, δημιουργούσαμε φορείς και οργανισμούς για την υλοποίηση πολιτικών,  χωρίς να προϋπάρχει η πολιτική που καλούνταν να υλοποιήσουν, και χωρίς να  έχει προηγηθεί διεξοδική μελέτη και έρευνα όλων των παραμέτρων που θα επέτρέπαν την λειτουργία τους με επάρκεια και οικονομική αποτελεσματικότητα. Τυπική περίπτωση αυτής της πρακτικής  αποτελούσε το Ε.ΚΕ.ΒΙ το οποίο δημιουργήθηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη καθιερωμένοι φορείς που ήδη υπήρχαν,  και χωρίς να ενταχθεί σε κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο πολιτικής για το βιβλίο και την ανάγνωση.

Τα αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα και τα βιώνουμε σήμερα. Μια απλή ανάγνωση των απολογισμών του Ε.ΚΕ.ΒΙ αποδεικνύει ότι τα αποτελέσματα της λειτουργίας του ήταν εξαιρετικά περιορισμένα. Εάν δε υπολογίσει κανείς τη σχέση μεταξύ κόστους και οφέλους για τα αποτελέσματα αυτά, η εικόνα γίνεται περισσότερο αρνητική, 

Ως εκ τούτου η συζήτηση για το μέλλον του ήταν  θεμιτή και στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα επιβεβλημένη. Το γεγονός και μόνο ότι η χρηματοδότηση της Εθνικής Βιβλιοθήκης που έχει αποστολή την συγκέντρωση, διατήρηση και διάθεση  όλης της εκδοτικής παραγωγής της χώρας μας, την λειτουργία των Εθνικών Γραφείων Διεθνών Αριθμοδοτήσεων των εκδόσεων, την παραγωγή της Εθνικής Βιβλιογραφίας κ.α.   είναι ποσοστό του προϋπολογισμού του Ε.ΚΕ.ΒΙ  δημιουργούσε, από χρόνια, ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο η χώρα μας ιεραρχούσε προτεραιότητες και κατένειμε  πόρους.

Προβληματισμός για το μέλλον αντίστοιχων με το Ε.ΚΕ.ΒΙ οργανισμών  έχει αναπτυχθεί από καιρό και σε άλλες χώρες.  Η κάθε μία επέλεξε τη δική της πολιτική με κυρίαρχη την τάση ένταξης των δραστηριοτήτων τους στην Εθνική Βιβλιοθήκη ή κάποια Διοικητική Μονάδα του αρμόδιου Υπουργείου στα πλαίσια όμως μίας ενιαίας πολιτικής που καλύπτει το βιβλίο, την ανάγνωση και τις Βιβλιοθήκες.

Ανάλογες κινήσεις  μπορούν να γίνουν και στη χώρα μας με ένταξη των καθηκόντων και των δράσεων του Ε.ΚΕ.ΒΙ σε αυτά της Εθνικής Βιβλιοθήκης ή της Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού που θα έχει αρμοδιότητες για τις Βιβλιοθήκες, τα Αρχεία, το βιβλίο και την ανάγνωση. Δυστυχώς,  παρά τις σχετικές επισημάνσεις μου όταν διαμορφώνονταν η νομοθεσία για την Εθνική Βιβλιοθήκη και τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, χάθηκε η ευκαιρία για την διατύπωση μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής πολιτικής η οποία θα κάλυπτε όλο το φάσμα των θεμάτων που άπτονται των  Βιβλιοθηκών, της Επιστημονικής Πληροφόρησης,  του Βιβλίου και της Ανάγνωσης.

Μπορούμε όμως να τη διαμορφώσουμε τώρα.  Η ενοποίηση των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισµού, δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για επανεξέταση και το επανασχεδιασµό των πολιτικών για τις Βιβλιοθήκες και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους μέχρι τώρα αρµοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας καθώς και για τα βιβλία και την ανάγνωση, αρµοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισµού σε μια κοινή πολιτική.

Η πρόσφατη απόφασή του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κ. Τζαβάρα  για την κατάργηση του Ε.ΚΕ.ΒΙ, πρέπει να γίνει αφορμή για τη χάραξη και υλοποίηση επιτέλους ενιαίων πολιτικών για το βιβλίο, την ανάγνωση και τις Βιβλιοθήκες στην εφαρμογή των όποίων θα είναι πολύτιμη η τεχνογνωσία που κατέχει το προσωπικό του Ε.ΚΕ.ΒΙ. και η οποία δεν πρέπει να χαθεί. Στη διαμόρφωση αυτών των  πολιτικών η σύμπραξη όλων των αρμόδιων κυβερνητικών οργάνων όπως το Γενικό Συµβούλιο Βιβλιοθηκών Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης που έχει διαμορφώσει από καιρό σχετικές προτάσεις που παραμένουν αναξιοποίητες είναι επιβεβλημένη.

22/1/13

Ανασυγκρότηση του Συστήματος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών


                                                     Προς:

 Ιωάννινα, 10/01/2013Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο
Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
  Κοιν.:


ΘΕΜΑ: «Ανασυγκρότηση του Συστήματος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών»
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο (Ν. 3149/2003 "Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημοτικές Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις" κ.α.)  το Σύστημα των  Δημοσίων Βιβλιοθηκών που διαθέτουμε συγκροτείται από 46 Δημόσιες Βιβλιοθήκες κάθε μία από τις οποίες έχει τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. με δικό της Δ.Σ. ( Εφορευτικό Συμβούλιο) και διαχείριση.
Στην πλειονότητά τους οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες μας διαθέτουν προσωπικό  1-5 υπαλλήλων και προϋπολογισμό μερικών δεκάδων χιλιάδων ευρώ.
Λόγω του μικρού μεγέθους τους στην πράξη οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες αδυνατούν να λειτουργήσουν ως αυτόνομα Ν.Π.Δ.Δ.  και για το λόγο αυτό λειτουργίες που θα έπρεπε να εκτελούνται  στο εσωτερικό τους εκτελούνται από τη Διεύθυνση Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων του Κράτους του ΥΠΑΙΘΠΑ υπό την εποπτεία του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης  και βέβαια τη Δική σας.
Για μεγάλο διάστημα είναι σε εξέλιξη μια συζήτηση για τον επανασχεδιασμό του όλου συστήματος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών με όρους αποτελεσματικής, σύννομης και αποδοτικής λειτουργίας καθώς είναι προφανές ότι το ισχύον σύστημα παρουσιάζει πολλά προβλήματα και αδυναμίες.
Για τη θεσμοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος και της συνακόλουθης πολιτικής, το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης με εισηγήσεις και προτάσεις του που εξειδικεύτηκαν και στην  1η Εθνική Συνδιάσκεψη για τη διαμόρφωση Εθνικής Πολιτικής για τις Βιβλιοθήκες και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους εισηγήθηκε μια νέα διάρθρωση του Συστήματος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών που θα εξασφαλίζει:
ü      Μείωση των ΝΠΔΔ του ΥΠΑΙΠΘΑ με συνακόλουθη μείωση του Γραφειοκρατικού και Λειτουργικού Κόστους του Υπουργείου.
ü      Βελτίωση της λειτουργίας τους με καλύτερη προσφορά υπηρεσιών
ü      Σύνδεσή τους με τις τοπικές κοινωνίες
ü      Καλύτερη διαχείριση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων
ü      Ενεργότερη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στη λειτουργία των Βιβλιοθηκών.

Κεντρικό σημείο της πρότασης μας είναι η μετάβαση από το κατακερματισμένο σύστημα που τώρα έχουμε σε ένα Σύστημα Περιφερειακής Οργάνωσης.
Για το λόγο αυτό προτείνουμε να καταργηθούν τα 46 ΝΠΔΔ των Δημόσιων Βιβλιοθηκών και να αντικατασταθούν, σε πλήρη ανάπτυξη, από ένα ΝΠΔΔ  «Περιφερειακή Βιβλιοθήκη» ανα Περιφέρεια, σε όσες Περιφέρειες υπάρχουν Δημόσιες Βιβλιοθήκες και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες που υπάρχουν.
Σε κάθε μια Περιφερειακή Βιβλιοθήκη να ενταχθούν διοικητικά όλες οι υπάρχουσες σήμερα Δημόσιες Βιβλιοθήκες της Περιφέρειας. Μία Βιβλιοθήκη θα είναι και έδρα της Περιφερειακής Βιβλιοθήκης, κατά προτίμηση Κεντρική Βιβλιοθήκη, και οι άλλες Βιβλιοθήκες Τμήματά της. 
Οι Περιφερειακές Βιβλιοθήκες να λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού δια της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων που πρέπει να έχει,  σύμφωνα με άλλη πρότασή μας, επιτελικό χαρακτήρα υλοποίησης πολιτικών και όχι διεκπεραίωσης γραφειοκρατικών διαδικασιών,  όπως γίνεται εν πολλοίς σήμερα.
Σε κάθε Περιφερειακή Βιβλιοθήκη να υπάρχει ένα Εφορευτικό Συμβούλιο που θα λειτουργεί,  δια του  Προϊστάμενου της,  την Περιφερειακή Βιβλιοθήκη (Κεντρική και άλλες Βιβλιοθήκες-Παραρτήματα).
Το Εφορευτικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Βιβλιοθήκης να συνεπικουρείται από Συμβούλια Εποπτείας Παραρτημάτων που θα συγκροτούνται με ευθύνη του αντίστοιχου Δήμου για την υλοποίηση δράσεων σε τοπικό επίπεδο.
Η Περιφερειακές Βιβλιοθήκες να είναι σε στενή σχέση με την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Στις Περιφερειακές Βιβλιοθήκες να μεταφερθούν το προσωπικό και η κινητή και ακίνητη περιουσία των συνενούμενων οργανωτικά Βιβλιοθηκών.
Η Περιφερειακή Οργάνωση θα επιτρέψει να αντιμετωπιστούν τα θέματα Δωρεών, Υλοποίησης περιφερειακών έργων, Ιδιοκτησιακού καθεστώτος των κτιρίων, Βιβλιοαυτοκίνητων κ.α.
Στην Περιφερειακή Βιβλιοθήκη να ενσωματωθούν ως αυτοτελή Παραρτήματα ή ενσωματούμενες, οι Βιβλιοθήκες του Οργανισμού Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών που έχει πάψει να λειτουργεί.
Στη λειτουργία της  Περιφερειακής Βιβλιοθήκης θα μπορούν να εντάσσονται λειτουργικά με απόφαση του αντίστοιχου Δήμου και Δημοτικές Βιβλιοθήκες που λειτουργούν στην Περιφέρεια.
Η Περιφερειακή Βιβλιοθήκη να είναι σε λειτουργική και οργανωτική συνεργασία με τις Σχολικές Βιβλιοθήκες της Περιφέρειας.

Η πρότασή μας αυτή αποτέλεσμα μακρόχρονης  εμπειρίας και επιστημονικής μελέτης επιτυχημένων συστημάτων Βιβλιοθηκών άλλων Ευρωπαϊκών χωρών όπως της Δανίας. Σουηδίας, Φιλανδίας κ.α. είναι κατά την άποψη μας ρεαλιστική και λειτουργική ενώ ικανοποιεί την ανάγκη εξοικονόμησης πόρων, κατάργησης ΝΠΔΔ και ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού Συστήματος Βιβλιοθηκών που δυστυχώς στερούμαστε ακόμη στη χώρα μας.

Με Τιμή


Δρ. Γεώργιος Ζάχος
Πρόεδρος Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γ.Α.Κ. και Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης.