20/9/10

Συγκρότηση Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών


Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Άννας Διαμαντοπούλου , συγκροτήθηκε το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων και Εκπαίδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του οποίου ορίστηκα Πρόεδρος.
Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία το Συμβούλιο εποπτεύει, συντονίζει και εξειδικεύει ζητήματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των Διευθύνσεων Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας καθώς και των υπ’ αυτών εποπτευόμενων φορέων, εκπροσωπεί τη χώρα όταν πρόκειται για θέματα βιβλιοθηκών, όπως σε τοπικά, εθνικά ή διεθνή συνέδρια, συναντήσεις, επιτροπές, εξετάζει θέματα σχετικά με τις βιβλιοθήκες που του παραπέμπει ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ.α.
Η σύνθεση του Συμβουλίου από άτομα με μεγάλη και σημαντική παρουσία στους σχετικούς χώρους που έχει αρμοδιότητες το Συμβούλιο είναι ένα πρώτο θετικό στοιχείο για μια επιτυχή δράση του.

Η διατύπωση των τριών κεντρικών στόχων πολιτικής από την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Άννα Διαμαντοπούλου κατά την πρώτη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης που πραγματοποιήσαμε την Τρίτη 14/09/2010 επιβεβαίωσε την θέληση της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για την δημιουργία εθνικής υποδομής Βιβλιοθηκών και Αρχείων που ως ενιαίο δίκτυο θα καλύπτει λειτουργικά όλη τη χώρα.

Η εθνική αυτή υποδομή θα αναδεικνύει τις Βιβλιοθήκες και τα Αρχεία σε ουσιαστικούς πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς και σε αναπτυξιακά εργαλεία, συνδεδεμένα με τον Πολιτιστικό και Ερευνητικό τουρισμό και οργανικά συστατικά μιας υπερεθνικής πολιτιστικής δράσης.

Το Γενικό Συμβούλιο ήδη ξεκίνησε διαδικασίες για την διαμόρφωση συγκεκριμένου σχεδίου μέσω του οποίου οι Βιβλιοθήκες και τα Αρχεία θα συνεργάζονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι το συνολικό σύστημα Βιβλιοθηκών και Αρχείων της χώρας μας μεταξύ των άλλων θα:

α) εξασφαλίζει τη συγκέντρωση και τη διατήρηση των τεκμηρίων κάθε μορφής που έχουν εθνικό ενδιαφέρον και σημασία·

β) ικανοποιεί τις βιβλιογραφικές ανάγκες της χώρας, δηλαδή την παραγωγή και την πρόσβαση στις βιβλιογραφικές εγγραφές των τεκμηρίων με εθνικό ενδιαφέρον·

γ) εξασφαλίζει την πρόσκτηση και την κατοχή, όλων των τεκμηρίων (εσωτερικού και εξωτερικού) που απαιτούνται για την ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών του πληθυσμού·

δ) προσφέρει πρόσβαση στις εκδόσεις, επί τόπου στις Βιβλιοθήκες και τα Αρχεία ή από απόσταση, με τη χρήση δικτύων πληροφόρησης και συνεργατικών σχημάτων σε συνάφεια με τις νέες διοικητικές δομές της χώρας που δημιουργούνται·

ε) διαθέτει στους πολίτες, ένα περιβάλλον εύκολης και προσιτής πρόσβασης στην πληροφορία, με τη χρήση εθνικών και διεθνών δικτύων·

στ) διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές και προϋποθέσεις ήτοι: προσωπικό, μέσα και διαδικασίες για την παροχή τόσο παραδοσιακών όσο και σύγχρονων υπηρεσιών για υποστήριξη της Δια-Βίου Μάθησης, ενδυνάμωση της Πολιτιστικής Δημιουργίας, συμβολή στην τοπική οικονομική ανάπτυξη και υποβοήθηση της ενσωμάτωσης των μεταναστών και της κοινωνικής συνοχής.

Επιδίωξη μας είναι ανταποκριθούμε στις προσδοκίες της πολιτικής ηγεσίας και να αποκτήσουμε και στη χώρα μας Βιβλιοθήκες και Αρχεία που θα λειτουργούν ως σημεία αναζήτησης και διάχυσης της πληροφορίας για τους πολίτες και ως οργανικά συστατικά της πολιτισμικής, εκπαιδευτικής και ερευνητικής μας υποδομής.